Młodzieżowe Centrum Kariery

MCK_LOGOOchotnicze Hufce pracy prowadzą różnorodną działalność, oczywiście związaną przede wszystkim z pracą. Popularne sa prowadzone w ramach OHP mobilne centra informacji zawodowej oraz kluby pracy. W ciągu ostatnich pięciu lat, na bazie doświadczeń i we współpracy z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej, OHP stworzyło tzw. Młodzieżowe Centra Kariery, które funkcjonują w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzieżowe Centrum Kariery prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego. W szczególności udziela indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy.

Pracownicy tych centrów, przygotowują młodzież do planowania kariery zawodowej. Robią to, tworząc wraz z zainteresowanym indywidualny plan działania. Młodzi ludzie w centrum kariery uczą się technik autoprezentacji, poznają problemy związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem. Doradcy zawodowi w tych instytucjach prowadzą badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych. Centra te organizują targi pracy i edukacji, dzięki czemu młodzi ludzie mają dostęp do informacji o szkołach, uczelniach wyższych i szkoleniach. Może więc warto, zanim zarejestrujemy się w urzędzie pracy, odwiedzić takie centrum kariery i dowiedzieć się czegoś o sobie i rynku pracy.

OHP szuka pracy dla młodych

9238_bW Polsce przyjęło się, że pośrednictwem pracy i pomocą w aktywizacji osób poszukujących zatrudnienia, zajmują się powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. To właśnie do urzędu pracy swe pierwsze kroki kieruje osoba która straciła prace oraz absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który chce podjąć zatrudnienie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest jeszcze inna instytucja, która może pomóc ludziom poszukującym pracy. Szczególnie młodym. Chodzi tu o Ochotnicze Hufce Pracy. Historia Ochotniczych Hufców Pracy sięga 1958 r. Wywodzą się one z powołanych w okresie międzywojennym Junackich Hufców Pracy i powojennej Służby Polsce. Kojarzone są więc bardziej z poprzednim ustrojem. Jednak istnieją do dziś. Ich rola trochę się zmieniła a działalność zastała poszerzona.

Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie kształcenia, dokształcania, zatrudniania i wychowania młodzieży. Prowadzą aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży w jednostkach organizacyjnych OHP. Organizują praktyki zawodowe w kraju i za granicą oraz całoroczne zatrudnienie młodzieży bezrobotnej, a w okresie wakacji także młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. To właśnie OHP poszukują i przedkładają młodzieży indywidualne i grupowe oferty zatrudnienia, a w swoim działaniu, wspierają wszelkie inicjatywy służące przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy. Za pośrednictwem OHP młodzi ludzie mogą także znaleźć zatrudnienie za granicą.

Dobrowolne szkolenia w klubach pracy

53955ee225e87_oOstatnio w naszych urzędach pracy, ale również w urzędach gminy czy też miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej, pojawiają się nowe komórki, zwane klubami pracy. Oferują one osobom bezrobotnym i poszukującym pracy szkolenia, które mają om pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Sa to szkolenia przede wszystkim dobrowolne i bezpłatne. W klubie można korzystać ze sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu pracy, oraz z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów pomocnych w szkoleniu.

Wiele klubów posługuje się na nich kamerami cyfrowymi, a uczestnicy mogą bezpłatnie  korzystać z telefonu by odbyć rozmowę w sprawie pracy, na komputerze napisać cv czy list motywacyjny i wydrukować je za pomocą drukarki w klubie. Na szkoleniach uczestnicy poznają procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, ale przede wszystkim, mogą poznać swoje mocne strony i ocenić ich przydatność na rynku pracy. Poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i uczą  się  prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Ma to służyć pokonywaniu barier w zatrudnieniu, a bezrobotnym dać siłę, aby uwierzyli we własne umiejętności. Szkolenie w klubie pracy trwa zwykle 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Natomiast trzeci tydzień  przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy  przy wykorzystaniu przez uczestników metod i technik poznanych podczas szkolenia.

Kluby Pracy

logoklubAktywizacja osób bezrobotnych, czyli po ludzku mówiąc zachęcanie ich do podjęcia pracy poprzez różnego rodzaju pomoc, odbywa się także poprzez działalność klubów pracy. Takie kluby powstają w urzędach pracy, w MOPS-ach lub GOPS-ach.  Są już prawie w każdym nawet najmniejszym urzędzie. Jest  to forma pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym, ale nie tylko. Również poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym taką formą pomocy.

NA czym polega działalność takiego klubu? Otóż pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubach pracy jest realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń. Przede wszytki, chodzi tu o szklenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie takie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy. Może się także przydać bezrobotnym lub poszukującym pracy, które w swoich poszukiwaniach zatrudnienia, nie osiągały pozytywnych efektów. Na szkolenia do klubu pracy zapraszane są także osoby, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Po odbytym szkoleniu, jego uczestnik ma stały kontakt z klubem. Może liczyć na indywidualne konsultacje, na których lider wspiera uczestników w realizacji własnych planów poszukiwania pracy. Organizowane są także spotkania, w trakcie których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami i ćwiczyć umiejętności przydatne przy poszukiwaniu pracy.

Prace interwencyjne

nudna-praca1-460x316Wprawdzie bezrobocie w Polsce stoi w miejscu, ale państwo stara się o to, by osoby bezrobotne znalazły swoje miejsce na rynku pracy i przy pomocy dużych środków stara się bezrobotnych aktywizować. Bezrobotni którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy, mogą skorzystać z prac interwencyjnych. Zatrudnienie takie następuje na zasadzie umowy zawartej przez pracodawcę ze starostą, a jego celem jest wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,  a także bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotnych niepełnosprawnych.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, mogą na tym zyskać. Urząd pracy zwróci im cześć poniesionych wydatków na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej na 6 albo 12 miesięcy. Okres takiego zatrudnienia zależy od wieku oraz innych warunków które musi spełniać osoba bezrobotna. To dość popularna forma aktywizacji osób bezrobotnych. Jednak uwagi na fakt, że nie ma w tym przypadku miejsca całkowita refundacja kosztów pracodawcy, znacznie bardziej pożądane są staże.

Roboty publiczne

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOsoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, w celu aktywizacji bezrobotnych, mogą być skierowane na roboty publiczne, które są dofinansowane przez PUP. Jest to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej. Taką formę zatrudnienia mogą  także oferować spółki wodne i ich związki. Zatrudnienie w robotach publicznych nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Prace takie są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, czy spółek wodnych i ich związków.

Organizator takich robót składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Mogą być one organizowane przez organizatora lub u wskazanego pracodawcy, który ma trudną sytuację ekonomiczną. Roboty publiczne są organizowane na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Pracodawca robót publicznych zawiera z bezrobotnymi umowę o pracę. Skierowani bezrobotni powinni być w szczególnej sytuacji lub być dłużnikami alimentacyjnymi. PIP refunduje pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uzgodnionej w umowie.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

555daa255849f_oOsoba bezrobotna, czyli zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, może ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy lub z jednego z programów pomocowych, które pozyskał powiatowy urząd pracy. Wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej powinien wskazywać przede wszystkim kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności jaką zamierza podjąć bezrobotny, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz szczegółową specyfikację wydatków. Wniosek taki składa się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej określają regulaminy przyjęte przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy. Niemniej jednak osoba bezrobotna nie powinna otrzymać jakiegokolwiek wsparcia w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Nie powinna także prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację. Udzielenie dotacji jest uzależnione od spełnienie wszystkich wymogów przez bezrobotnego i posiadania środków przez Powiatowy Urząd Pracy. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności nie może przekraczać 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie kwota ta wynosi około 13 tysięcy złotych.

« Older Entries